ANBI Gegevens / ANBI Information & Beleidsplan

Onderwerp/Subject

NL

EN

Naam instelling /Official name Stichting Royal Daughters International Stichting Royal Daughters International
KVK nummber / Chamber of Commerce Number 71847200 71847200
RSIN/fiscaalnummer 858872791 858872791
Onze visie / Our Vision

Om elke vrouw te ondersteunen om te zijn alles wat ze kunnen.

For every woman to be empowered to become all they can be.

Onze Missie /Our Mission

Om onze visie om onder andere elke vrouw te empoweren te realiseren, ondernemen we de volgende activiteiten:

 • maandelijkse trainings- en coachingsessies organiseren met lokale en externe experts
 • plan excursies en excursies om onze kennis, reikwijdte en blootstelling in het leven te verbreden
 • prestaties van uitmuntende vrouwen vieren en zo andere vrouwen inspireren om op te staan.

To achieve our vision of empowering every woman, among others, we will undertake the following activities:

 • organise monthly training and coaching sessions with local and external experts
 • plan excursions and field trips to broaden our, knowledge, scope and exposure in life
 • celebrate achievements of outstanding women and by so doing inspire other women to rise up.

Doelstelling / Objectives Als onderdeel van onze bredere doelstelling om de emancipatie en belangen van kwetsbare groepen in de samenleving - vrouwen in het bijzonder - te bevorderen, zullen we alle mogelijke kanalen gebruiken zoals infosessies, trainingen, sport, seminars en culturele activiteiten. As part of our broader objective to promote the emancipation and interests of vulnerable groups in society - women in particular - we will use all possible channels such as, information sessions, trainings, sports, seminars and cultural activities.
Activiteiten / Activities

Sommige van onze activiteiten zijn:

 • Onze activiteiten bestaan uit maandelijkse trainings- en coachingsessies. Hier leren we, bespreken we kwesties die eigen zijn aan het welzijn van vrouwen;
 • Af en toe houden we een mediadiscours (tv of radio) om kennis te delen met het grote publiek over specifieke onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne en schoonheidsverzorging.
 • Een keer per jaar organiseren we een prijsuitreiking om verdienstelijke vrouwen te vieren en ook om de anderen te inspireren om hun persoonlijke dromen waar te maken.
 • Af en toe ondernemen we stadswandelingen, recreatieve excursies om te leren en om samen te werken.

Here are some of our activities:

 • Our activities comprise monthly training and coaching sessions. Here we learn, discuss issues peculiar to women's wellness;
 • Occasionally, we engage in a media (TV or radio) discourse to share knowledge with the general public on specific subject-matters like personal hygiene and beauty care.
 • Once in a year we organise an award event to celebrate deserving women and also, to inspire the others to step their personal dreams.
 • Occasionally, we underrtake city walks, recreational excursions for learning and bonding together purposes.

Werven van geld / Sourcing of funds

De financieringsbron van activiteiten van de stichting zal bestaan uit giften en subsidies van derden. Waar mogelijk kunnen we ook een fondsenwervingsprogramma organiseren om elke verdienstelijke activiteit te ondersteunen. Bovendien zou de stichting openstaan voor het ontvangen van erfenissen en alle andere aanwinsten.

The source of financing activities of the foundation will comprise donations and subsidies from third parties. Also, whenever possible, we may organise fundraising programme to support any deserving activity. Besides, the foundation would be open to receive inheritances and all other acquisitions.

Aanvraag ANBI status / Application for ANBI status

De aanvraag voor een ANBI-status is in behandeling en er wordt een antwoord verwacht van de Belastingdienst. Zodra deze is ontvangen zal deze vervolgens op deze website worden gepubliceerd.

The application for an ANBI status is in process and an answer is expected from the Dutch tax authorities. As soon as this has been received it will be subsequently be published on this website.

Beloningsbeleid / Reward Policy

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

The board works without remuneration, only costs incurred in connection with the performance of the position are reimbursed.

Communicatie / Communication

Jaarlijks zal de stichting Royal Daughters International een update van haar projecten, activiteiten en financiering aan haar doelgroep bekendmaken tijdens een feestelijke eindejaarsbijeenkomst genaamd "Royal Daughters Awards Event". Daarnaast zullen we op onze website het volgende plaatsen: • Een jaarlijks financieel verslag • Een korte voortgangsrapportage over het afgelopen (of afsluitende) jaar. In de loop van het jaar zullen we af en toe nieuwsbrieven sturen naar onze doelgroep, waarin we hen informeren over mijlpaalactiviteiten en evenementen die plaatsvinden.

Each year, the foundation Royal Daughters International will post an update to its projects, activities and funding to its target group during an end-of-year festive gathering called "Royal Daughters Awards Event". Besides, we will post on our website the following: • An annual financial report • A short progress report over the past (or ending) year. Occasionally in the course of the year we will send newsletters to our target group, informing them of milestone activities and events taking place.